Selected Publications

You can also find my full publication list on my Google Scholar profile.

Preprints

Chongjie Si, Xuehui Wang, Xue Yang, Zhengqin Xu, Qingyun Li, Jifeng Dai, Yu Qiao, Xiaokang Yang, Wei Shen. FLoRA: Low-Rank Core Space for N-dimension. arXiv:2405.14739. (PDF)

Jiazhong Cen, Jiemin Fang, Zanwei Zhou, Chen Yang, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Wei Shen, Qi Tian. Segment Anything in 3D with Radiance Fields. arXiv:2304.12308. (PDF)

Tongkun Guan, Wei Shen, Xue Yang, Xuehui Wang, Xiaokang Yang. Bridging Synthetic and Real Worlds for Pre-training Scene Text Detectors. arXiv:2312.05286. (PDF)

Jiazhong Cen, Jiemin Fang, Chen Yang, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Wei Shen, Qi Tian. Segment Any 3D Gaussians. arXiv:2312.00860. (PDF)

Siyuan Qiao, Huiyu Wang, Chenxi Liu, Wei Shen, Alan Yuille. Micro-Batch Training with Batch-Channel Normalization and Weight Standardization. arXiv:1903.10520. (PDF)

2024

Chen Yang, Kailing Wang, Yuehao Wang, Qi Dou, Xiaokang Yang, Wei Shen. Efficient Deformable Tissue Reconstruction via Orthogonal Neural Plane. IEEE Trans. Medical Imaging, 2024. (PDF)

Jiazhong Cen, Zekun Jiang, Lingxi Xie, Dongsheng Jiang, Wei Shen, Qi Tian. Consensus Synergizes with Memory: A Simple Approach for Anomaly Segmentation in Urban Scenes. IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology, 34(2): 1086-1097, 2024. (PDF)

Danyang Tu, Wei Shen, Wei Sun, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Changwen Chen. Un-Gaze: an Unified Transformer for Joint Gaze-Location and Gaze-Object Detection. IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology, 34(5), 3271-3285, 2024. (PDF)

Zelin Peng, Zhengqin Xu, Zhilin Zeng, Lingxi Xie, Qi Tian, Wei Shen. Parameter Efficient Fine-tuning via Cross Block Orchestration for Segment Anything Model. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seattle, USA, 2024. (PDF)

Zelin Peng, Zhengqin Xu, Zhilin Zeng, Xiaokang Yang, Wei Shen. SAM-PARSER: Fine-tuning SAM Efficiently by Parameter Space Reconstruction. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), Vancouver, Canada, 2024. (PDF)

Danning Lao, Qi Liu, Jiazi Bu, Junchi Yan, Wei Shen. ViTree: Single-Path Neural Tree for Step-Wise Interpretable Fine-Grained Visual Categorization. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), Vancouver, Canada, 2024. (PDF)

Chongjie Si, Zekun Jiang, Xuehui Wang, Yan Wang, Xiaokang Yang, Wei Shen. Partial Label Learning with a Partner. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), Vancouver, Canada, 2024. [Oral] (PDF)

Huayu Wang, Zekun Jiang, Lingxi Xie, Dongsheng Jiang, Wei Shen, Qi Tian. Domain-Adaptive Semantic Segmentation Emerges From Vision-Language Supervised Domain-Debiased Self-Training. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Seoul, Korea, 2024. (PDF)

2023

Wei Shen, Zelin Peng, Xuehui Wang, Huayu Wang, Jiazhong Cen, Dongsheng Jiang, Lingxi Xie, Xiaokang Yang, Qi Tian. A Survey on Label-efficient Deep Image Segmentation: Bridging the Gap between Weak Supervision and Dense Prediction. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 45(8), 9284-9305, 2023. (PDF)

Yuhui Xu, Lingxi Xie, Cihang Xie, Wenrui Dai, Jieru Mei, Siyuan Qiao, Wei Shen, Hongkai Xiong, Alan Yuille. Batch Normalization with Enhanced Linear Transformation. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 45(7), 9225-9232, 2023. (PDF)

Huiyu Duan, Wei Shen, Xiongkuo Min, Yuan Tian, Jae-Hyun Jung, Xiaokang Yang, Guangtao Zhai. Develop then Rival: A Human Vision-Inspired Framework for Superimposed Image Decomposition. IEEE Trans. Multimedia, 25: 4267-4281, 2023. (PDF)

Yuzhi Zhao, Lai-Man Po, Xuehui Wang, Qiong Yan, Wei Shen, Yujia Zhang, Wei Liu, Chun-Kit Wong, Chiu-Sing Pang, Weifeng Ou, Wing-Yin Yu, Buhua Liu. ChildPredictor: A Child Face Prediction Framework with Disentangled Learning. IEEE Trans. Multimedia, 25: 3737-3752, 2023. (PDF)

Jiazhong Cen, Zanwei Zhou, Jiemin Fang, Wei Shen, Lingxi Xie, Dongsheng Jiang, Xiaopeng Zhang, Qi Tian. Segment Anything in 3D with NeRFs. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), New Orleans, USA, 2023. (PDF) (CODE)

Zelin Peng, Guanchun Wang, Lingxi Xie, Dongsheng Jiang, Wei Shen, Qi Tian. USAGE: A Unified Seed Area Generation Paradigm for Weakly Supervised Semantic Segmentation. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Paris, France, 2023. (PDF)

Tongkun Guan, Wei Shen, Xue Yang, Qi Feng, Zekun Jiang, Xiaokang Yang. Self-supervised Character-to-Character Distillation for Text Recognition. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Paris, France, 2023. (PDF)

Danyang Tu, Wei Sun, Guangtao Zhai, Wei Shen. Agglomerative Transformer for Human-Object Interaction Detection. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Paris, France, 2023. (PDF)

Chen Yang, Kailing Wang, Yuehao Wang, Xiaokang Yang, Wei Shen. Neural LerPlane Representations for Fast 4D Reconstruction of Deformable Tissues. International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), Vancouver, Canada, 2023. [Young Scientist Award][STAR Award] (PDF)

Chen Yang, Peihao Li, Zanwei Zhou, Shanxin Yuan, Bingbing Liu, Xiaokang Yang, Weichao Qiu, Wei Shen. NeRFVS: Neural Radiance Fields for Free View Synthesis via Geometry Scaffolds. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Vancouver, Canada, 2023. (PDF)

Tongkun Guan, Chaochen Gu, Jingzheng Tu, Xue Yang, Qi Feng, Yudi Zhao, Wei Shen. Self-supervised Implicit Glyph Attention for Text Recognition. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Vancouver, Canada, 2023. (PDF)

Duowen Chen, Yunhao Bai, Wei Shen, Qingli Li, Lequan Yu, Yan Wang. MagicNet: Semi-Supervised Multi-Organ Segmentation via Magic-Cube Partition and Recovery. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Vancouver, Canada, 2023. (PDF)

Yunhao Bai, Duowen Chen, Qingli Li, Wei Shen, Yan Wang. Bidirectional Copy-Paste for Semi-Supervised Medical Image Segmentation. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Vancouver, Canada, 2023. (PDF)

Xintian Mao, Yiming Liu, Fengze Liu, Qingli Li, Wei Shen, Yan Wang. Intriguing Findings of Frequency Selection for Image Deblurring. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), Washington, USA, 2023. (PDF)

2022

Michela Antonelli, Annika Reinke, Spyridon Bakas, Keyvan Farahani, AnnetteKopp-Schneider, Bennett A. Landman, Geert Litjens, Bjoern Menze, Olaf Ronneberger, Ronald M.Summers, Bram van Ginneken, Michel Bilello, Patrick Bilic, Patrick F. Christ, Richard K. G. Do, Marc J. Gollub, Stephan H. Heckers, Henkjan Huisman, William R. Jarnagin, Maureen K. McHugo, Sandy Napel, Jennifer S. Goli Pernicka, Kawal Rhode, Catalina Tobon-Gomez, Eugene Vorontsov, Henkjan Huisman, James A. Meakin, Sebastien Ourselin, Manuel Wiesenfarth, Pablo Arbelaez, Byeonguk Bae, Sihong Chen, Laura Daza, Jianjiang Feng, Baochun He, Fabian Isensee, Yuanfeng Ji, Fucang Jia, Namkug Kim, Ildoo Kim, Dorit Merhof, Akshay Pai, Beomhee Park, Mathias Perslev, Ramin Rezaiifar, Oliver Rippel, Ignacio Sarasua, Wei Shen, Jaemin Son, Christian Wachinger, Liansheng Wang, Yan Wang, Yingda Xia, Daguang Xu, Zhanwei Xu, Yefeng Zheng, Amber L. Simpson, Lena Maier-Hein, M. Jorge Cardoso. The Medical Segmentation Decathlon. Nature Communications, 13(4128), 2022. (PDF)

Chen Yang, Shunyu Yao, Zanwei Zhou, Bin Ji, Guangtao Zhai, Wei Shen. Poxture: Human Posture Imitation Using Neural Texture. IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology, 32(12), 8537 - 8549, 2022. (PDF)

Yuyin Zhou, David Dreizin, Yan Wang, Fengze Liu, Wei Shen, Alan Yuille. External Attention Assisted Multi-Phase Splenic Vascular Injury Segmentation with Limited Data. IEEE Trans. Medical Imaging, 41(6), 1346-1357, 2022. (PDF)

Danyang Tu, Wei Sun, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Wei Shen. Video-based Human-Object Interaction Detection from Tubelet Tokens. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), New Orleans, USA, 2022. (PDF)

Feng Wang, Huiyu Wang, Chen Wei, Alan Yuille, Wei Shen. CP2: Copy-Paste Contrastive Pretraining for Semantic Segmentation. European Conference on Computer Vision (ECCV), Tel-Aviv, Israel, 2022. (PDF) (CODE)

Danyang Tu, Xiongkuo Min, Huiyu Duan, Guodong Guo, Guangtao Zhai, Wei Shen. Iwin: Human-Object Interaction Detection via Transformer with Irregular Windows. European Conference on Computer Vision (ECCV), Tel-Aviv, Israel, 2022. (PDF)

Kai Zhao, Lei Shen, Yingyi Zhang, Chuhan Zhou, Tao Wang, Ruixin Zhang, Shouhong Ding, Wei Jia, Wei Shen. BézierPalm: A Free Lunch for Palmprint Recognition. European Conference on Computer Vision (ECCV), Tel-Aviv, Israel, 2022. (PDF)

Yunhao Li, Zhenbo Yu, Yucheng Zhu, Bingbing Ni, Guangtao Zhai, Wei Shen. Skeleton2Humanoid: Animating Simulated Characters for Physically-plausible Motion In-betweening. ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), Lisbon, Portugal, 2022. (PDF)

Huiyu Duan, Wei Shen, Xiongkuo Min, Danyang Tu, Jing Li, Guangtao Zhai. Saliency in Augmented Reality. ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), Lisbon, Portugal, 2022. (PDF)

Xuehui Wang, Kai Zhao, Ruixin Zhang, Shouhong Ding, Yan Wang, Wei Shen. ContrastMask: Contrastive Learning to Segment Every Thing. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), New Orleans, USA, 2022.​ (PDF) (CODE)

Danyang Tu, Xiongkuo Min, Huiyu Duan, Guodong Guo, Guangtao Zhai, Wei Shen. End-to-End Human-Gaze-Target Detection with Transformers. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), New Orleans, USA, 2022.​ (PDF)

Jinghao Zhou, Chen Wei, Huiyu Wang, Wei Shen, Cihang Xie, Alan Yuille, Tao Kong. iBOT: Image BERT Pre-Training with Online Tokenizer. International Conference on Learning Representations (ICLR), Lisbon, Portugal, 2022. (PDF)

2021

Wei Shen, Yilu Guo, Yan Wang, Kai Zhao, Bo Wang, Alan Yuille. Deep Differentiable Random Forests for Age Estimation. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 43(2): 404-419, 2021. (PDF) (CODE)

Yan Wang, Peng Tang, Yuyin Zhou, Wei Shen, Elliot K. Fishman, Alan Yuille. Learning Inductive Attention Guidance for Partially Supervised Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Prediction. IEEE Trans. Medical Imaging, 43(2), 2723-2735, 2021. (PDF)

Qihang Yu, Yingda Xia, Yutong Bai, Yongyi Lu, Alan Yuille, Wei Shen. Glance-and-Gaze Vision Transformer. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Sydney, Australia, 2021. (PDF)

Yunhao Li, Wei Shen, Zhongpai Gao, Yucheng Zhu, Guangtao Zhai, Guodong Guo. Looking Here or There? Gaze Following in 360-Degree Images. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Montreal, Canada, 2021. (PDF)

Hao Ding, Siyuan Qiao, Alan Yuille, Wei Shen. Deeply Shape-guided Cascade for Instance Segmentation. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Nashville, USA, 2021.​ (PDF) (CODE)

Yi Fang, Jiapeng Tang, Wang Shen, Wei Shen, Xiao Gu, Li Song, Guangtao Zhai. Dual Attention Guided Gaze Target Detection in the Wild. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Nashville, USA, 2021. [Oral]PDF

Chen Wei, Huiyu Wang, Wei Shen, Alan Yuille. CO2: Consistent Contrast for Unsupervised Visual Representation Learning. International Conference on Learning Representations (ICLR), Vienna, Austria, 2021. (PDF)

Yingwei Li, Qihang Yu, Mingxing Tan, Jieru Mei, Peng Tang, Wei Shen, Alan Yuille, Cihang Xie. Shape-Texture Debiased Neural Network Training. International Conference on Learning Representations (ICLR), Vienna, Austria, 2021. (PDF)

2020

Peng Tang, Xinggang Wang, Song Bai, Wei Shen, Xiang Bai, Wenyu Liu, Alan Yuille. PCL: Proposal Cluster Learning for Weakly Supervised Object Detection. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 42(1), 176-191, 2020. (PDF)

Daniil Pakhomov, Wei Shen, Nassir Navab. Towards Unsupervised Learning for Instrument Segmentation in Robotic Surgery with Cycle-Consistent Adversarial Networks. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Las Vegas, USA, 2020. (PDF)

Yingda Xia, Yi Zhang, Fengze Liu, Wei Shen, Alan Yuille. Synthesize then Compare: Detecting Failures and Anomalies for Semantic Segmentation. European Conference on Computer Vision (ECCV), Glasgow, UK, 2020. [Oral] (PDF) (CODE)

​Yingda Xia, Qihang Yu, Wei Shen, Yuyin Zhou, Elliot Fishman, Alan Yuille. Detecting Pancreatic Adenocarcinoma in Multi-phase CT Scans via Alignment Ensemble. International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), Lima, Peru, 2020. (PDF)

Shuhao Fu, Yongyi Lu, Yan Wang, Yuyin Zhou, Wei Shen, Elliot Fishman, Alan Yuille. Domain Adaptive Relational Reasoning for 3D Multi-Organ Segmentation. International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), Lima, Peru, 2020. (PDF)

Yan Wang, Xu Wei, Fengze Liu, Jieneng Chen, Yuyin Zhou, Wei Shen, Elliot Fishman, Alan Yuille. Deep Distance Transform for Tubular Structure Segmentation in CT Scans. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seattle, USA, 2020. [Oral] (PDF)

Zhishuai Zhang, Wei Shen, Siyuan Qiao, Yan Wang, Bo Wang, Alan Yuille. Robust Face Detection via Learning Small Faces on Hard Images. IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), Colorado, USA, 2020. (PDF) (CODE)

Yunhan Zhao, Ye Tian, Charless Fowlkes, Wei Shen, Alan Yuille. Towards Resisting Large Data Variations via Introspective Learning. IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), Colorado, USA, 2020. (PDF)

Before 2019

​Yan Wang, Yuyin Zhou, Wei Shen, Seyoun Park, Elliot K. Fishman, Alan Yuille. Abdominal multi-organ segmentation with organ-attention networks and statistical fusion. Medical Image Analysis, 55: 88-102, 2019. (PDF)

Yuyin Zhou, Yan Wang, Peng Tang, Song Bai, Wei Shen, Elliot K. Fishman, Alan Yuille. Semi-Supervised 3D Multi-Organ Segmentation via Deep Multi-Planar Co-Training. IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), Hawaii, USA, 2019. (PDF)

​Siyuan Qiao, Wei Shen, Zhishuai Zhang, Bo Wang, Alan Yuille. Deep Co-Training for Semi-Supervised Image Recognition. European Conference on Computer Vision (ECCV), Munich, Germany, 2018. (PDF)

Siyuan Qiao, Zhishuai Zhang, Wei Shen, Bo Wang, Alan Yuille. Gradually Updated Neural Networks for Large-Scale Image Recognition. International Conference on Machine Learning (ICML), Stockholm, Sweden, 2018.. (PDF) (CODE)

Wei Shen, Yilu Guo, Yan Wang, Kai Zhao, Bo Wang, Alan Yuille. Deep Regression Forests for Age Estimation. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Salt Lake City, USA, 2018. (PDF) (CODE)

Siyuan Qiao, Chenxi Liu, Wei Shen, Alan Yuille. Few-Shot Image Recognition by Predicting Parameters from Activations. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Salt Lake City, USA, 2018. [Spotlight] (PDF) (CODE)

​Zhishuai Zhang, Siyuan Qiao, Cihang Xie, Wei Shen, Bo Wang, Alan Yuille. Single-Shot Object Detection with Enriched Semantics. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Salt Lake City, USA, 2018. (PDF) (CODE)

Yan Wang, Yuyin Zhou, Peng Tang, Wei Shen, Elliot K. Fishman, Alan Yuille. Training Multi-organ Segmentation Networks with Sample Selection by Relaxed Upper Confident Bound. International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), Granada, Spain, 2018. [Oral] (PDF)

​Zhuotun Zhu, Yingda Xia, Wei Shen, Elliot K Fishman, Alan Yuille. A 3D Coarse-to-Fine Framework for Volumetric Medical Image Segmentation. International Conference on 3D Vision (3DV), Verona, Italy, 2018. (PDF)

​Kai Zhao, Wei Shen, Shanghua Gao, Dandan Li, Ming-Ming Cheng. Hi-Fi: Hierarchical Feature Integration for Skeleton Detection. ​ International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Stockholm, Sweden, 2018. (PDF)

Wei Shen, Chenting Du, Yuan Jiang, Dan Zeng, Zhijiang Zhang. Bag of Shape Features with A Learned Pooling Function for Shape Recognition. Pattern Recognition Letters, 106(15): 33–40, 2018. (PDF)

Wei Shen, Kai Zhao, Yuan Jiang, Yan Wang, Xiang Bai, Alan Yuille. DeepSkeleton: Learning Multi-task Scale-associated Deep Side Outputs for Object Skeleton Extraction in Natural Images. IEEE Trans. Image Processing, 26(11): 5298 - 5311, 2017. (PDF) (Project Page) (CODE) (SK-LARGE Dataset)

Wei Shen, Kai Zhao, Yilu Guo, Alan Yuille. Label Distribution Learning Forests. Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), Long Beach, USA, 2017. (PDF) (POSTER) (CODE)

Christopher Funk, Seungkyu Lee, Martin R. Oswald, Stavros Tsogkas, Wei Shen, Andrea Cohen, Sven Dickinson, Yanxi Liu. 2017 ICCV Challenge: Detecting Symmetry in the Wild. IEEE International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW), Venice, Italy, 2017. (PDF)

Wei Shen, Bin Wang, Yuan Jiang, Yan Wang, Alan Yuille. Multi-stage Multi-recursive-input Fully Convolutional Networks for Neuronal Boundary Detection. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice, Italy, 2017. (PDF) (CODE)

​Siyuan Qiao, Wei Shen, Weichao Qiu, Chenxi Liu, Alan Yuille. ScaleNet: Guiding Object Proposal Generation in Supermarkets and Beyond. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice, Italy, 2017. (PDF) (CODE)

Wei Shen, Wenjing Gao, Yuan Jiang, Dan Zeng, and Zhijiang Zhang. Shape Recognition by Bag of Contour Fragments with A Learned Pooling Function. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Beijing, China, 2017. [Oral] (PDF)

Yuyin Zhou, Lingxi Xie, Wei Shen, Yan Wang, Elliot Fishman, Alan Yuille. A Fixed-Point Model for Pancreas Segmentation in Abdominal CT Scans. International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), Quebec City, Canada, 2017. (PDF) (CODE) ​

Wei Shen, Xiang Bai, Zihao Hu, Zhijiang Zhang. Multiple Instance Subspace Learning via Partial Random Projection Tree for Local Reflection Symmetry in Natural Images. Pattern Recognition, 52(4): 306-316, 2016. (PDF) (PR-curve Data) (WH-SYMMAX dataset)

Wei Shen, Kai Zhao, Yuan Jiang, Yan Wang, Zhijiang Zhang, Xiang Bai. Object Skeleton Extraction in Natural Images by Fusing Scale-associated Deep Side Outputs. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, USA, 2016.(PDF) (Supplementary Material) (CODE) (PR-curve Data) (SK-SMALL Dataset)

Zheng Zhang, Chenquan Zhang, Wei Shen, Cong Yao, Wenyu Liu, Xiang Bai. Multi-Oriented Text Detection with Fully Convolutional Networks. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, USA, 2016. (PDF)

Wei Shen, Xinggang Wang, Yan Wang, Xiang Bai, Zhijiang Zhang. DeepContour: A Deep Convolutional Feature Learned by Positive-sharing Loss for Contour Detection. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Boston, USA, 2015. (PDF) (CODE) (Pre-computed Result on BSDS500) (PR-curve Data)

Zheng Zhang, Wei Shen, Cong Yao, Xiang Bai. Symmetry-Based Text Line Detection in Natural Scenes. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Boston, USA, 2015. (PDF)

Shifu Zhou, Wei Shen, Dan Zeng, Zhijiang Zhang. Unusual Event Detection in Crowded Scenes by Trajectory Analysis. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Brisbane, Australia, 2015.

Wei Shen, Ke Deng, Xiang Bai, Tommer Leyvand, Baining Guo, Zhuowen Tu. Exemplar-based Human Action Pose Correction. IEEE Trans. Cybernetics, 44(7): 1053-1066, 2014. (PDF)

Wei Shen, Rui Lei, Dan Zeng, Zhijiang Zhang. Regularity Guaranteed Human Pose Correction. Asian Conference on Computer Vision (ACCV), Singapore, 2014. (PDF)

Wei Shen, Yan Wang, Xiang Bai, Hongyuan Wang, Longin Jan Latecki. Shape Clustering: Common Structure Discovery. Pattern Recognition, 46(2): 539-550, 2013. (PDF) (CODE)

Wei Shen, Xiang Bai, Xingwei Yang, Longin Jan Latecki. Skeleton Pruning as Trade-off between Skeleton Simplicity and Reconstruction Error. SCIENCE CHINA Information Sciences, 56(4): 1-14, 2013. (PDF) (CODE)

Ying Li, Wei Shen, Xun Shi, Zhijiang Zhang. Ensemble of Randomized Linear Discriminant Analysis for Face Recognition with Single Sample Per Person. International Conference Automatic Face and Gesture Recognition (FG), Shanghai, China, 2013. (PDF)

Wei Shen, Ke Deng, Xiang Bai, Tommer Leyvand, Baining Guo, Zhuowen Tu. Exemplar-based Human Action Pose Correction and Tagging. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Providence, USA, 2012. (PDF)

Wei Shen, Xiang Bai, Rong Hu, Hongyuan Wang, Longin Jan Latecki. Skeleton Growing and Pruning with Bending Potential Ratio. Pattern Recognition, 44(2): 196-209, 2011. (PDF) (CODE)

Bo Wang, Wei Shen, Wenyu Liu, Xinge You, Xiang Bai. Shape Classification Using Tree Unions. International Conference on Pattern Recognition (ICPR), Istanbul, Turkey, 2010. (PDF)

Book Chapter

Wei Shen, Kai Zhao, Yuan Jiang, Yan Wang, Zhijiang Zhang, Xiang Bai. Skeletonization in Natural Images and Its Application to Object Recognition, in “Skeletonization: Theory, Methods, and Applications”, Punam Saha, Gunilla Borgefors, Gabriella Sanniti di Baja (Ed.), Academic Press, 2017. ISBN: 978-0-081-01291-8.

Yuyin Zhou, Qihang Yu, Yan Wang, Lingxi Xie, Wei Shen, Elliot K.Fishman, Alan Yuille. 2D-Based Coarse-to-Fine Approaches for Small Target Segmentation in Abdominal CT Scans, in “Deep Learning and Convolutional Neural Networks for Medical Imaging and Clinical Informatics”, Le Lu, Xiaosong Wang, Gustavo Carneiro, Lin Yang (Ed.), Springer, 2019.ISBN 978-3-030-13969-8.

Yingwei Li, Zhuotun Zhu, Yuyin Zhou, Yingda Xia, Wei Shen, Elliot K.Fishman, Alan Yuille. Volumetric Medical Image Segmentation: A 3D Deep Coarse-to-Fine Framework and Its Adversarial Examples, ​in “Deep Learning and Convolutional Neural Networks for Medical Imaging and Clinical Informatics”, Le Lu, Xiaosong Wang, Gustavo Carneiro, Lin Yang (Ed.), Springer, 2019.ISBN 978-3-030-13969-8.